Din advokat centralt i København

Mangor Advokatfirmas DATAPOLITIK

MANGOR Advokatfirma (”MANGOR”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger MANGOR behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

MANGOR Advokatfirma, CVR-nr. 35 10 27 44, Bredgade 56, 3. sal, 1260 København K, telefon 29 80 87 91, email [email protected], er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med MANGOR’s bistand i din sag eller dit samarbejde med MANGOR, har MANGOR brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Helbredsoplysninger
 • Billeder
 • Økonomiske oplysninger
 • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold
 • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering
 • Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

  MANGOR’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som MANGOR har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at MANGOR i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

  MANGOR kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

  I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din sag, samt i forbindelse varetagelse af dine interesser, vil MANGOR behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af strafbare forhold.

  MANGOR kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. artikel 9 (2) (f) i persondataforordningen.

  MANGOR har en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle personoplysninger om dig, hvis du er lejer/beboer eller sidder i bestyrelsen i en ejendom, som MANGOR administrerer. Det samme gør sig gældende, hvis du er ansat som vicevært i en ejendom, som MANGOR administrerer.

  Såfremt du indgår i et samarbejde med MANGOR, har MANGOR en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

  3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

  Dine personoplysninger behandles udelukkende af MANGOR, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter i forbindelse med en eventuel retssag eller lign. Dit CPRnr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til erhvervsstyrelsen.

  MANGOR kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

  Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt MANGOR skal søge om forsikringsdækning på dine vegne. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til læger, såfremt der i forbindelse med sagen er behov herfor.

  I forbindelse med MANGOR’s ejendomsadministration vil personoplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til forbrugsafregningsselskaber, ejendomsmæglere, en eventuel revisor, ejendommens bankforbindelse, en eventuel bestyrelse, offentlige myndigheder samt øvrige beboere/lejere/ejere. Oplysninger om viceværter vil derudover blive videregivet til et eventuelt lønbureau.

  Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af din sag.

  4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

  Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer MANGOR har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer MANGOR en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod MANGOR’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil MANGOR ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

  Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor MANGOR ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

  Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos MANGOR, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til [email protected] eller telefon 29 80 87 91.

  5. DATAPORTABILITET

  Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

  6. VARIGHED AF OPBEVARING

  Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven. Personoplysninger om samarbejdspartnere, som behandles af vores ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Personoplysninger om tidligere lejere opbevares i 2 år efter lejeren er fraflyttet lejemålet med henblik opgørelse af vand og varme. Oplysninger om viceværter, der er ansat i forbindelse med MANGOR’s ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter viceværten er fratrådt. I sager om skilsmisser og ægtepagter opbevares personoplysningerne elektronisk i 10 år.

  7. KLAGE

  Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, [email protected].

  Tøv ikke med at kontakte os – Ring i dag, så skal du ikke spekulere mere på det!

Få professionel hjælp

Udfyld formularen, og få professionel hjælp med din advokatopgave.
Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK