Din advokat centralt i København

Personskadeerstatning

Hvis du er kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få erstatning. Der er dog mange regler at tage højde for, hvis du blot laver en fejl, risikerer du at gå glip af mange penge. Vi fører din sag, og sørger for, at du får den erstatning, du er berettiget til.

Gå til en advokat med det samme

I en skadessituation er der regler, der sørger for, at du ikke får et økonomisk tab samt får kompensation for eventuelle varige mén efter din ulykke. Det kræver dog, at din sag bliver grebet korrekt an fra begyndelsen, hvis du også skal have den rigtige erstatning.

En forkert fremgangsmåde kan betyde, at du går glip af penge. Det er derfor vigtigt at kontakte en advokat hurtig efter ulykken.

Udgifter til advokat

Det er ofte sådan, at den erstatningsansvarlige er dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringsselskabet og den skadelidte har dog ikke samme interesse, og det er derfor oftest nødvendigt for den skadelidte at benytte sig af advokatbistand. Udgifter til advokatbistand kan oftest kræves erstattet af den erstatningsansvarlige og dermed også den erstatningsansvarliges forsikringsselskab.

Anmeldelse af skade

Hvis du skal have erstatning, skal du anmelde skaden. Det er forskelligt, hvem du skal kontakte, og hvordan det skal ske, og det afhænger af, om du er kommet til skade på jobbet, i fritiden eller i trafikken. Fælles for dem alle er dog, at der er mange tidsfrister at holde styr på.

Forældelsesfrister

Det er meget vigtigt at være opmærksom på frister for anmeldelse og forældelse. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at søge hjælp til en suspension af forældelsesfristen, så du ikke mister retten til erstatning. Det anbefales at søge hjælp til dette.

Vi håndterer sagen for dig fra start til slut og sørger for, at du får den erstatning, du er berettiget til. Derudover arbejder vi kun for dig og dine interesser.

Arbejdsskade

En arbejdsskade er en fælles betegnelse for en arbejdsulykke og erhvervssygdomme. Det er fælles for dem begge, at skaden skal være sket på grund af dit arbejde eller de forhold, som arbejdet foregår under.

En arbejdsulykke er en skade, der er sket i forbindelse med en episode på jobbet. Symptomerne skal have vist sig, og du skal anmelde skaden inden fem dage.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Det er ikke sikkert, at din skade er en arbejdsskade, selvom den sker på jobbet. Der gælder nemlig en række betingelser og forhold, som skal være opfyldt, før ulykken kan anerkendes som en arbejdsskade.

Erstatning fra arbejdsgivers forsikring

Du kan kræve erstatning fra din arbejdsgivers forsikring, hvis du bliver syg af dit arbejde eller kommer til skade. Det kræver dog, at skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre, der skal betale erstatning til dig. Din arbejdsgiver kan fx også være ansvarlig for din skade efter andre regler, og det kan betyde andre erstatningsbeløb end dem, som Arbejdsskadestyrelsen tager stilling til. Det kan fx være en trafikulykke i arbejdstiden. Det anbefales derfor, at du taler med en advokat.

Varige mén

Hvis du får varige fysiske mén i forbindelse med en skade, kan du kræve godtgørelse for varigt mén. Dit mén fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen som en procentsats med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel.

Din méngrad kan dog som udgangspunkt først fastsættes, når din helbredsmæssige tilstand er varig. Ved varig forstås at din tilstand ikke kan forventes at blive bedre hverken af sig selv eller ved behandling.

Denne vurdering foretages ud fra lægeerklæringer, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at få lægelig dokumentation for skadens varige følger. Det er lige så vigtigt, at du også får fremhævet, hvilke indvirkninger skaden har på dit personlige liv.

Vi sørger for, at din méngrad og erstatning beregnes korrekt.

Tab af erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har tabt din erhvervsevne, betyder det, at du på grund af en personskade ikke længere kan arbejde i samme omfang som før. I henhold til lovgivningen har du ret til erstatning, hvis du har et erhvervsevnetab på mindst 15 %. Indtil erhvervsevnetabet kan opgøres, kan du modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis det er lykkedes at komme i arbejde igen efter din personskade, bliver dit tab beregnet som en direkte nedgang i din indkomst. Hvis du ikke er kommet i arbejde igen, bliver din erstatning udregnet ud fra en vurdering af dine muligheder for at tjene penge i fremtiden.

Efter en skade, vil du oftest stå i en situation, hvor du ikke er i stand til at vende tilbage til dit arbejde på fuld tid. Det kan betyde, at du mister indtægt.

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil du igen kan begynde at arbejde. Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil dit erhvervsevnetab kan opgøres.

Er der tale om en arbejdsskade er arbejdsgiveren oftest erstatningsansvarlig for den skade, som den ansatte er blevet udsat for. Det er i disse situationer muligt at få udbetalt yderligere erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne og svie og smerte.

Beregningsgrundlaget er vanskeligt, og det anbefales derfor, at du tager kontakt til en advokat.

Vi hjælper dig med at fastsætte dit tab af erhvervsevne og din tabte arbejdsfortjeneste, så du får den erstatning, du har krav på.

Svie og smerte

Du kan få kompensation for de smerter og det ubehag, som dit uheld har forårsaget. Det kaldes godtgørelse for svie og smerte.

Godtgørelsen udbetales som hovedregel fra ulykkestidspunktet, og indtil du genoptager dit arbejde.

Du kan få godtgørelse for svie og smerte fra den dag, du er kommet til skade, og frem til den dag, du bliver raskmeldt. Godtgørelse er skattefri og ydes med en fast takst per sygedag. Du kan maksimalt få svie- og smertegodtgørelse med kr. 70.000 (2013 beløb).

Du kan ikke længere få godtgørelse for svie og smerte, når dit varige mén er fastsat. Dette gælder uanset om du stadig er sygemeldt.

Ring til Mangor Advokaterne på 29 80 87 91, og få hjælp til spørgsmål om personskadeerstatning.

Vi hjælper dig med personskadeerstatning

Kontakt os hellere i dag end i morgen, det er vigtigt at handle hurtigt i sådanne sager.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK