Din advokat centralt i København

Skilsmisse og bodeling

Få en dygtig skilsmisseadvokat

En skilsmisse er svær på mange måder, fordi der kan være så mange til at forholde sig til, både følelsesmæssigt og praktisk.
Lad os rådgive og bistå dig med at få styr på det hele. Vi står til rådighed og hjælp i den svære tid og er din professionelle sparringspartner i de vanskelige spørgsmål der opstår.

3 afgørende aspekter i skilsmissen

Når man skal skilles, er der 3 afgørende aspekter, man skal have styr på. Disse er:

  1. Separation og/ eller skilsmisse og vilkårene herfor
  2. Bodelingen
  3. Børnene, fx samvær , bopæl , børnebidrag og eventuelle ændringer af forældremyndighed

Det kan være en rigtig god idé med en skilsmisseadvokat til at rådgive og hjælpe med at sikre, at alt er i orden – inden forhandlingerne går helt i hårdknude.

Vi er specialister i rådgivning i forbindelse med forældremyndighed, samvær, bopælssager og børnebidrag. Vi deltager løbende i kurser inden for aktuelle emner. Derfor er vi altid opdaterede på den nyeste praksis.

Det kan du læse mere om her på siden. Du er også velkommen til at kontakte os på 29 80 87 91 og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Separation eller skilsmisse?

Det er i dag muligt at søge skilsmisse uden forudgående separation. Det kræver dog, at I er enige om at blive skilt, og at I ikke har fælles børn. Hvis I ikke er enige om at blive skilt, har I hver især ret til at blive separeret, uanset om din ægtefælle er uenig. Hvis I har fællesbørn gælder der en refleksionsperiode på 3 måneder, inden I kan blive skilt.

Separation er en suspendering af ægteskabet. Ægteskabet er derfor ikke ophørt, som ved en skilsmisse, og det betyder også, at du ikke kan gifte dig igen. Efter 6 måneders separation kan I hver især søge om skilsmisse.

Virkningen af en separation og en skilsmisse er som udgangspunkt den samme; nemlig at I ikke længere har en forsørgelsespligt over for hinanden, ligesom formuefællesskabet ophører, og at I ikke længere har arveret efter hinanden.

Fælden ved en separation er, at separationen bortfalder, hvis I genoptager samlivet. Helt konkret betyder det, at I hvis I ikke flytter fra hinanden, bortfalder separationen af sig selv, og så er I fortsat gift.

Skilsmissen følger ikke automatisk efter separationen. I skal derfor huske aktivt at søge om skilsmisse efter 6 måneder, hvis I til den tid vil skilles.

Der gælder dog flere undtagelse til reglen om, at skilsmisse kræver enighed. Det er fx tilfældet ved utroskab eller grov vold.

Skal I separeres eller skilles, skal I være enige om følgende vilkår:

  • Skal der betales ægtefællebidrag?
  • Hvem skal fortsætte det fælles lejemål, hvis I bor til leje?

Hvordan søger jeg om separation og skilsmisse?

Du kan søge om separation eller skilsmisse med din Nemid gennem Familieretshusets hjemmeside.

Separation/skilsmisse kræver dog enighed om to vilkår. Det drejer sig om:

• Hvem der skal fortsætte det fælles lejemål?
• Skal der betales ægtefællebidrag?

Hvis I ikke er enige om vilkårene, indkalder Familieretshuset til vilkårsforhandling. Bliver I ikke enige på mødet i Familieretshuset, kan Familieretshuset ikke bevillige separation/skilsmisse. Sagen vil i stedet blive sendt videre til familieretten, som vil tage stilling til, hvilke vilkår der skal gælde i forbindelse med separationen/skilsmissen.

Gebyrer pr. 1. januar 2022

Separation: 650 kr.
Skilsmisse: 650 kr. (Uanset om I er blevet separeret først.)
Vilkårsforhandling: 1.630 kr.
Gebyrerne betales til Familieretshuset samtidig med ansøgningen om enten separation eller skilsmisse. Er du i tvivl om, hvorvidt du i forbindelse med din forestående separation/ skilsmisse har ret til at fortsætte lejemålet eller har krav på ægtefællebidrag, bør du rådføre dig med en skilsmisseadvokat, inden du indsender ansøgningen til Familieretshuset.

Vi vil anbefale dig at du kontakte os inden du skriver under på separation- eller skilsmissepapirerne. Der kan nemlig være forhold som gør sig gældende i lige netop  din situation, som ikke kan ændres, når først du har underskrevet papirerne.

Hvem skal fortsætte fælles lejemål?

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal fortsætte lejemålet, træffer familieretten afgørelse om dette. Det tillægges ofte væsentligt betydning, hvis en af ægtefællerne skal have børnene boende, og samtidig ønsker at fortsætte lejemålet.

Der kan også lægges vægt på økonomiske forhold og helbredstilstand mv.

Skal der betales ægtefællebidrag?

Ægtefællebidrag blev tidligere kaldt hustrubidrag. I dag kan dog både manden og kvinden søge om ægtefællebidrag. Ægtefællebidrag består af to dele. Den ene del er bidragets længe, altså hvor mange år skal der betales ægtefællebidrag. Den anden del består af bidragets størrelse, altså den månedlige ydelse.

I kan selv aftale, hvor lang tid der skal betales ægtefællebidrag. Hvis I ikke kan blive enige, vil familieretten træffe en afgørelse. Familieretten lægger ved deres afgørelse vægt på tre forhold:

• ægteskabets varighed
• bidragsmodtagerens behov for ægtefællebidrag
• bidragsbetalerens mulighed for at betale ægtefællebidrag

Sædvanligvis vil bidragspligten ikke overstige 10 år, men ved helt særlige omstændigheder kan der bestemmes tidsubegrænset bidragspligt. Dette er dog yderst sjældent og kræver oftest, at ægteskabet har varet i mere end 20 år.

Bodeling

Når et ægteskab ophører, skal man udover selve separationen/skilsmissen også have styr på bodelingen, og hvad der skal ske med børnene herunder samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag. Denne side beskriver forholdet omkring bodeling.

Hvad betyder bodeling?

Hvis der i ægteskabet var fælleseje, skal der i forbindelse med separation/skilsmisse foretages en såkaldt bodeling, som er en deling af ægtefællernes formue.

Bodeling er ikke et vilkår for selve separationen/skilsmissen, og Familieretshuset hjælper jer derfor ikke med dette.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at formuefællesskabet ikke ophører den dag I flytter fra hinanden, men i stedet den dag Familieretshuset modtager jeres anmodning om separation/skilsmisse.

Hvordan foregår bodelingen?

Udgangspunktet for bodeling er, at I skal dele den formue, I ejer hver især på ophørsdagen. I kan dog aftale at anvende en anden skæringsdato.

De aktiver og passiver I hver især ejer på ophørsdagen indgår altså i bodelingen. Værdien af aktiverne og passiverne opgøres dog ikke på den dag formuefællesskabet ophører, men i stedet på den dag bodelingen sluttes. Dette kaldes også for opgørelsesdagen.

Når man skal foretage en bodeling i forbindelse med en skilsmisse/separation, opgør man, hvad hver i især ejer. Dette kalder man en bodel. Hvis en bodel er positiv deles den ligeligt med den anden ægtefælle. Hvis den er negativ, foretages der ingen deling.

Bodelingsaftale/bodelingsoverenskomst

Der skal udfærdiges en skriftlig bodelingsaftale i forbindelse med separation eller skilsmisse. Bodelingsaftalen indeholder parternes stillingtagen til deling af fællesboet, herunder fordeling og værdiansættelse af samtlige aktiver og passiver for hver ægtefælle. Bodelingsaftalen indebærer eksempelvis stillingtagen til følgende forhold, som Mangor Advokatfirma kan bistå og vejlede dig i:

Fast ejendom
Det skal besluttes, om den faste ejendom skal sælges eller udtages af én af jer. Hvis en ægtefælle udtager ejendommen, skal overtagelsespris og overtagelsesdag fremgå af bodelingsaftalen. Derudover skal der tages stilling til betaling af løbende udgifter, husleje og rentefradrag. Restgælden anføres tillige i aftalen, og der bliver aftalt en frist for tinglysning af overdragelsen.

Indbo
Det skal fremgå af bodelingsaftalen, hvordan I vælger at dele indboet. Indboet vil ofte deles i mindelighed, men hvis indboet er af stor værdi, anbefales det at lave en fordelingsliste, som bliver indskrevet i bodelingsaftalen. Såfremt en ægtefælle udtager indbo af større værdi, kan bodelingsaftalen indeholde et kompensationsbeløb til den anden part.

Biler
Hvis der er købt bil(er) i ægteskabet, skal der i bodelingsaftalen tages stilling til, om disse skal sælges eller udtages af en ægtefælle. Værdien af bilen skal anføres, såfremt denne udtages af én af jer. Er der restgæld i bilen, skal en stillingtagen til denne også fremgå, ligesom overtagelsesdagen for bilen skal indeholdes i aftalen.

Pension
Bodelingsaftalen skal indeholde en bestemmelse om, hvilke pensionsordninger der skal indgå i bodelingen. Det anbefales også at skrive i aftalen, hvorvidt én af jer skal kompenseres i henhold til reglerne om pensionskompensation (fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation).

Derudover vil bodelingsaftalen indeholde stillingtagen til en række andre forhold, herunder skat, boslod og tvangsfuldbyrdelse. Mange bodelingsaftaler er upræcise og kan derfor ikke håndhæves, hvorfor de reelt er uden værdi. Derfor anbefaler vi, at I søger hjælp til lige netop jeres bodelingsaftale, så vi kan hjælpe jer med at komme videre.

Skævdeling ved kortvarigt ægteskab

Der gælder dog en undtagelse til ovennævnte regel om ligedeling. Det er den såkaldte skævdelingsregel i fællesboskiftelovens § 69a.

Den finder dog kun anvendelse, hvis den ene part har indbragt den væsentligste del af fællesboet, og hvis en ligedeling vil være åbenbar urimelig.

Det vil være tilfældet, hvis ægteskabet har været kortvarigt (mindre end 5 år, inkl. forudgående samliv), og hvis der ikke har været et økonomisk fællesskab af betydning.

Hvis I ikke kan blive enige

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen i forbindelse med skilsmissen/separationen (evt. via forhandling mellem jeres respektive advokater) kan I indbringe sagen for Skifteretten, hvorved boet kan blive taget under offentligt skifte.

Et offentligt skifte med en bobehandler kan dog være en dyr og relativ langstrakt affære.

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende ejer hver især de ting, som I havde, da I flyttede sammen og de ting, som I køber under samlivet. Det er kun ting, som I køber i fællesskab, og som I begge er registreret ejer, der skal deles, hvis I går fra hinanden.

Området for ugifte samlevende er stort set ikke lovreguleret, og det er derfor afgørende, at I får udarbejdet en samlivskontrakt eller en samejeoverenskomst om jeres fælles ejendom. Vi har stor erfaring i rådgivning af ugifte samlevende.

Hvis der opstår uenighed om delingen af hjemmet ved en samlivsophævelse, hjælper Familieretshuset ikke med at dele jeres ejendele. Vi hjælper gerne med at finde en mindelig løsning i forbindelse med ophævelsen af jeres samliv. Vi kan også hjælpe med at udarbejde skødet, hvis en af jer skal overtage den fælles ejendom.

Hvis der er stor uenighed om, hvem der skal overtage den fælles ejendom – eller værdien af denne – kan vi hjælpe med at indbringe sagen for Skifteretten.

Samlevende arver ikke automatisk hinanden, uanset hvor mange år, I har boet sammen, og uanset hvor mange børn I har sammen. Det er derfor meget vigtigt at I sikrer hinanden ved et testamente.

Få hjælp

En bodeling kan hurtigt blive meget kompliceret, og der er mange ting, der skal tages stilling til bl.a. skæringsdag, opgørelsesdag, specielle skattemæssige forhold og ikke mindst hvilke aktiver og passiver, der tilhører hvem. Derfor er det en rigtig god ide at få hjælp fra en skilsmisseadvokat.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til at fortsætte lejemålet, eller hvorvidt du har krav på ægtefællebidrag, kan du med fordel tale med os, inden du indsender ansøgningen til Familieretshuset.

Vi hjælper dig også med vilkårsforhandling enten ved forhandling med din tidligere ægtefælle eller ved at føre sagen i familieretten.

Få hjælp til bodeling. Ring nu på 29 80 87 91.

Du kan besøge os på vores kontor i København, men vi også klare kommunikationen over telefon eller videomøde.

Læs mere om skilsmisse og forældremyndighed her.

Se video om familieretten nedenfor (udarbejdet af familieretten):

Få gratis telefonsnak med skilsmisseadvokat

Vi kontakter dig indenfor 24 timer og tilbyder dig en gratis, uforpligtende snak. Du er ikke efterfølgende forpligtet til bruge os i din sag.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK